Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Teismo vyriausiojo specialisto (darbui su personalu ir viešaisiais pirkimais) pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-24 17:23:09

PATVIRTINTA

Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018-10-23 įsakymu Nr. V-150

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (DARBUI SU PERSONALU IR VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas (darbui su personalu ir viešaisiais pirkimais) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Vyriausiojo specialisto (darbui su personalu ir viešaisiais pirkimais) pareigybė reikalinga vykdyti personalo valdymo funkcijas, organizuoti teismo žmogiškųjų išteklių plėtrą, pagal kompetenciją rengti teismo teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, vykdyti teismo viešuosius pirkimus. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai, Urvikių g. 18, Mažeikiai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro arba universitetinių vientisų studijų magistro kvalifikacinis laipsnį);

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą; 

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. padeda organizuoti teismo administracijos padalinių veiklą;

5.2. kartu su teismo administracijos padaliniais atlieka teismo administracijos padalinių funkcijų bei teismo pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;

5.3. padeda formuoti personalo sudėtį, organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

5.4. rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, konsultuoja teismo administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo;

5.5. padeda teisme sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

5.6. tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir dirba su personalo apskaitos programa;

5.7. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kituose panašaus pobūdžio tyrimuose;

5.8. kuria ir dalyvauja įgyvendinant personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą;

5.9. organizuoja teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

5.10. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

5.11. rengia teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atostogų grafiką;

5.12. rengia darbo sutarčių, personalo atrankos, atostogų, komandiruočių, kitų su personalu susijusių dokumentų projektus;

5.13. formuoja ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;

5.14. supažindina naujai priimtus darbuotojus su teismo darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, jų pareigybių aprašymais, pareigybių aprašymų pakeitimais;

5.15. organizuoja valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą priėmimo ir atšaukimo komisijos darbą, rengia su leidimų išdavimų susijusius dokumentus;

5.16. dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos ir kitų, teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe;

5.17. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų technines specifikacijas, ataskaitas;

5.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie viešuosius pirkimus bei užtikrina duomenų teikimą Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai;

5.19. pagal kompetenciją rengia teismo sudaromų sutarčių projektus, šių sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus;

5.20. pagal kompetenciją atlieka teismo sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę;

5.21. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, projektus;

5.22. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

______________________

 

Naujienų prenumerata