Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Vyriausiojo specialisto (finansininko) pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-19 00:38:37

PATVIRTINTA

Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V–183

TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (FINANSININKO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Vyriausiasis specialistas (finansininkas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Vyriausiojo specialisto (finansininko) pareigybės paskirtis – vesti Telšių apylinkės teismo (toliau – Teismas) buhalterinę apskaitą, atsakyti už buhalterinių įrašų teisingumą, materialinių vertybių apskaitą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymo ir apskaitos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, teismų veiklą, dokumentų valdymą;

4.4. žinoti bei mokėti tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus ir archyvavimo taisykles;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teisme naudojamomis buhalterinės apskaitos programomis ir naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;

4.8. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Vyriausiojo specialisto (finansininko) pareigybei priskiriamos funkcijas:

5.1. tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir kitus teisės aktus;

5.2. registruoti ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;

5.3. tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoti nusidėvėjimą Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemoje (BAFVS);

5.4. vykdyti išankstinę finansų kontrolę darbo užmokesčio srityje - skaičiuoti teismo darbuotojams darbo užmokestį bei kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, komandiruočių išlaidas ir pašalpas, mokėtinas sumas įkelti į elektroninę bankininkystę;

5.5. esant prašymui, ruošti pažymas apie darbo užmokestį;

5.6. laiku apskaičiuoti ir deklaruoti teismui privalomus mokesčius per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS) ir per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS);

5.7. rengti ir laiku teikti ataskaitas apie darbo užmokestį Statistikos departamentui;

5.8. vykdyti depozitinių, pavedimo lėšų ir pajamų įmokų apskaitą;

5.9. dalyvauti materialinių vertybių inventorizacijoje;

5.10. pagal kompetenciją padėti Tesimo kancleriui sudaryti teismo darbuotojų etatų sąrašus, rengti strateginius veiklos planus bei kitus dokumentus, susijusius su teismo finansininkams pavestų funkcijų vykdymu;

5.11. tvarkyti bylas, priskirtas jam pagal dokumentacijos planą, ruošti jas perdavimui į archyvą;

5.12. teikti pasiūlymus Teismo kancleriui dėl finansininkų organizacinės veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;

5.13. nedelsiant informuoti Teismo kanclerį apie atskleistus neteisėtus teismo darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą disponavimą juo ir kt.);

5.14. pavaduoti vyresnįjį patarėją jo atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

5.15. vykdyti kitus vyresniojo patarėjo pavedimus, susijusius su buhalterinės apskaitos tvarkymu ir finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, statistinių ir kitų reikalingų ataskaitų pagal buhalterinės apskaitos duomenis parengimu.

5.16. vykdyti kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Vyriausias specialistas (finansininkas) tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.

______________

 

Naujienų prenumerata