Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Vyresniojo patarėjo pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-04-12 12:55:51

PATVIRTINTA

Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V–183

TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO VYRESNIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                          I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) pareigybės paskirtis – vykdyti Telšių apylinkės teismo (toliau – Teismas) finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu bei kitais teisės aktais, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų teismo finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus, užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti finansininkų darbą, užtikrinti tinkamą pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – nurodomi teismo rūmai ir adresas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymo ir apskaitos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje biudžetinėje įstaigoje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, finansinę atsakomybę, vidaus kontrolę, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;

4.4. žinoti bei mokėti tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus ir archyvavimo taisykles;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Finansų skyriaus veiklą;

4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teisme naudojamomis buhalterinės apskaitos programomis ir naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;

4.9. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) pareigybei priskiriamos funkcijos:

5.1. planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;

5.2. tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir kitus teisės aktus;

5.3. teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus teismo kancleriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, Nacionalinei teismų administracijai ir kitoms valstybinėms institucijoms;

5.4. teikti teismo kancleriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

5.5. teikti materialiai atsakingiems ir kitiems teismo darbuotojams konsultacijas apskaitos ir ataskaitų sudarymo klausimais;

5.6. teikti pasiūlymus rengiant metinį teismo dokumentacijos planą;

5.7. vykdyti išankstinę finansų kontrolę, kurios metu įvertinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, dokumentų įforminimo tinkamumą ir ar ūkinei operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;

5.8. vykdyti einamąją finansų kontrolę darbo užmokesčio srityje bei tikrinti ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą ir apskaitą;

5.9. užtikrinti, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, turtas, įsipareigojimai, laiku ir teisingai užregistruotos visos buhalterinės operacijos Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemoje (BAFVS);

5.10. rengti ir, teismo kancleriui pasirašius, laiku pateikti teismo finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas, teisės aktuose nurodytiems subjektams;

5.11. pateikti finansinių ataskaitų duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

5.12. kontroliuoti teismo biudžeto sąmatos vykdymą;

5.13. dalyvauti rengiant strateginius veiklos plano projektus ir strateginį veiklos planą;

5.14. dalyvauti rengiant medžiagą, susijusią su teismo finansavimu, etatų padidinimu, pareigybių sąrašo pakeitimu, investicijų, statybos ir kitais klausimais;

5.15. vykdyti savalaikį darbo užmokesčio bei kitų su darbo užmokesčiu susijusių išmokų pervedimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.16. registruoti ūkines operacijas susijusias su paslaugų ir turto įsigijimu, vykdyti savalaikius atsiskaitymus su tiekėjais;

5.17. vykdyti teisės aktais numatytą proceso dalyvių patirtų išlaidų apskaičiavimą ir išmokėjimą;

5.18. užtikrinti, kad būtų parengtos ir laiku pateiktos mokesčių deklaracijos per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), laiku pateikti socialinio draudimo pranešimai apie apdraustuosius per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS);

5.19. teikti ataskaitas apie išlaidas Seimo audito komitetui per Audito komiteto informacinę sistemą (AKIS);

5.20. teikti ataskaitas Statistikos departamentui;

5.21. teikti informaciją Turto bankui Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS);

5.22. rengti vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių Finansų skyriaus veiklą, projektus;

5.23. rengti ir teikti finansų ministerijai mokėjimų prognozes ir mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto ir apmokėjimo sistemoje (VBAMS), atlikti mokėjimus iš teismo banko sąskaitų;

5.24. skelbti teismo interneto svetainėje strateginius planus, finansines ir biudžeto ataskaitas, informaciją apie teismo darbuotojų darbo užmokestį bei kitus reikalingus duomenis apie teismo biudžeto planavimą ir vykdymą;

5.25. kontroliuoti, kad racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

5.26. organizuoti turto ir įsipareigojimų registrų duomenų pateikimą inventorizacijos komisijoms;

5.27. organizuoti tinkamą buhalterinių dokumentų perdavimą teismo archyvui;

5.28. pavaduoti skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant;

5.29. nedelsiant informuoti teismo kanclerį apie atskleistus neteisėtus teismo darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą disponavimą juo ir kt);

5.30. vykdyti kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris) tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

_______________

     

Naujienų prenumerata