Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Ūkvedžio-vairuotojo pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-24 17:18:30

PATVIRTINTA                                                                     Telšių rajono apylinkės teismo

pirmininko 2017-12-04 įsakymu Nr. V-59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TURTO VALDYMO SKYRIAUS ŪKVEDŽIO-VAIRUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.Ūkvedys-vairuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybės grupei.

  1. Pareigybės lygis – C.
  2. Pareigybės paskirtis - vykdyti teismo ūkinius ir techninius darbus, aprūpinti materialinėmis vertybėmis, užtikrinti teismui priklausančių materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą, t. y. rūpintis teismo pastato ir patalpų tinkama būkle, remontu, rekonstrukcija ir statybos darbais, darbo sauga, tinkamų darbo sąlygų užtikrinimu teismo darbuotojams, prižiūrėti elektros ir santechnikos sistemas, vairuoti teismo tarnybinį automobilį, rūpintis jo techniniu stoviu bei eksploatavimu.
  3. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta –
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti vidurinį išsilavinimą;

6.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones bei ne mažesnį kaip dvejų metų vairuotojo stažą;

6.3. mokėti nustatyti susisiekimo maršrutus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius saugų eismą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, pastatų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą;

6.5. išmanyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;

6.6. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus ir priemones;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.10. būti pareigingu, darbščiu, sąžiningu, žinoti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles

ir jų laikytis, gebėti mandagiai ir kultūringai bendrauti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

7.1. užtikrina teismo rūmų materialinių vertybių apsaugą, jas sandėliuoja ir veda apskaitą;

7.2. renka ir planuoja teismo rūmų prekių ir paslaugų poreikius bei teikia siūlymus Turto valdymo skyriaus vedėjui dėl teismo rūmų aprūpinimo;

7.3. užtikrina tinkamas teismo rūmų darbo ir higienos sąlygas: aprūpina teisėjus ir kitus teismo rūmų darbuotojus organizacinėmis bei techninėmis darbo priemonėmis, bendro naudojimo patalpas būtiniausiomis sanitarinėmis-higienos priemonėmis ir pan.;

7.4. rūpinasi teismo rūmų pastato, patalpų bei teritorijos tinkama būkle, švara ir tvarka, užtikrina tinkamą teismo rūmų pastato, patalpų bei teritorijos valymą;

7.5. užtikrina teismo rūmų patalpų priešgaisrinę apsaugą;

7.6. vykdo teismo rūmų energetinių išteklių (vandens, elektros, šiluminės energijos) apskaitą ir kontroliuoja jų panaudojimą, teikia duomenis apie energetinių išteklių skaitiklių rodmenis atitinkamoms institucijoms ir Turto valdymo skyriaus vedėjui;

7.7. imasi reikiamų priemonių, kad būtų techniškai tvarkingos teismo rūmų energetinės, ventiliacinės, komunikacinės ir kitokios inžinierinės sistemos bei įrenginiai (elektros ir šilumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija, telefoninis ryšis ir kt.);

7.8. pagal galimybes vykdo teismo rūmų sistemose bei įrenginiuose įvykusių avarijų likvidavimą bei gedimų pašalinimą (atlieka smulkų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų remontą, vykdo smulkius staliaus bei kitus teismo rūmų pastato ar patalpų remonto darbus), imasi priemonių pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, gedimus informuoja Turto valdymo skyriaus vedėją, teikia siūlymus dėl jų pašalinimo;

7.9. teismo pirmininko, kanclerio, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimu vairuoja tarnybinį automobilį, veža teisėjus bei kitus teismo rūmų darbuotojus ir/arba krovinius į paskirties vietas, vykdo tarnybinio transporto apskaitą (pildo kelionės lapus, automobilio priėmimo-perdavimo aktus);

7.10. prižiūri ir remontuoja jam vairuoti priskirtą tarnybinį automobilį, imasi priemonių, kad būtų pašalinti nustatyti gedimai;

7.11. užtikrina kokybišką jam vairuoti priskirto tarnybinio automobilio techninę būklę ir švarą;

7.12. prireikus atlieka krovėjo darbus – iškrauna, pakrauna, perneša prekes, teismo inventorių ir kt.;

7.13. dalyvauja inventorizuojant teismo rūmuose esančias materialines vertybes, užtikrina, kad inventorizacijos rezultatai atitiktų faktinius duomenis, teikia Turto valdymo skyriaus vedėjui siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti teismo rūmų turto nurašymo;

7.14. rūpinasi teismo rūmų pastato, patalpų apsauga, užtikrina, kad pasibaigus nustatytam darbo laikui, teismo rūmų pastatas būtų parengtas apsauginės signalizacijos įjungimui;

    7.15. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina tinkamą Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos vėliavų iškėlimą bei nuleidimą teismo rūmuose, o minint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytomis dienomis gedulą, prisega prie vėliavos koto juodą kaspiną;

7.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko, kanclerio ir Turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

Naujienų prenumerata