Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Teismo teisėjo padėjėjo pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-18 23:20:42

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu Nr. V–59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

  1. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – nurodomi teismo rūmai ir adresas.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės aktų analizė ir taikymas, ruošiant teismo procesinių dokumentų projektus.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (dviejų pakopų nuosekliosios universitetinės teisės krypties studijos arba universitetinių vientisų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, nuolat sekti teismų praktiką bei teisės doktriną;

4.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, būti susipažinusiam su Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, sekti šio teismo praktiką;

4.4. būti susipažinus su Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais, patvirtintais Teisėjų tarybos nutarimu;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti pareigingu, gebėti bendrauti, išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

5.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;

5.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

5.3. rengti procesinių dokumentų projektus, vadovaujantis Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintais Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais;

5.4. rengti Europos arešto orderių projektus;

5.5. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (toliau – LITEKO), pagal teismo pirmininko įsakymu patvirtintą tvarką;

5.6. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;

5.7. rengti kitus su teismo veikla susijusius dokumentus;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

5.9. vykdyti ir kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

______________________

 

Naujienų prenumerata