Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-18 23:23:57

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko          2017-12-04 įsakymu Nr. V – 59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Teismo raštinės skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 1. Teismo raštinės skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Teismo raštinės skyriaus darbą, organizuoti ir koordinuoti sklandų teismo dokumentų tvarkymą ir apskaitą. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai, Urvikių g. 18, Mažeikiai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir administravimo srityje;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų valdymą, procesinius teismo veiklos klausimus;
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
  • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
  • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
  • būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Teismo raštinės skyriaus veiklą ir koordinuoja Teismo raštinės biurų (ne centriniuose rūmuose) veiklą;
  • koordinuoja Teismo raštinės skyriaus funkcijų įgyvendinimą;
  • kartu su Teismo raštinės biurų vedėjais kontroliuoja užduočių vykdymą, užtikrina darbo drausmę;
  • pagal Teismo raštinės skyriaus veiklos sritis užtikrina, kad teismo dokumentai, jų bylos būtų rengiami, tvarkomi, apskaitomi ir saugomi bei perduodami teismo archyvui pagal teisės aktų reikalavimus;
  • užtikrina gautų teismo rūmuose dokumentų registravimą ir perdavimą vykdymui;
  • organizuoja teismo įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja jos apyvartą;
  • teikia teismo darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;
  • užtikrina teismo posėdžių tvarkaraščių rengimą ir jų išankstinį paskelbimą;

5.9. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje rengia teismo dokumentacijos planą, jo papildymo sąrašą, dokumentų registrų sąrašą, kontroliuoja dokumentacijos plano taikymą formuojant dokumentų bylas ir organizuoja Teismo raštinės skyriaus (centriniuose rūmuose) bei koordinuoja Teismo raštinės biurų (ne centriniuose rūmuose) dokumentų bylų perdavimą teismo archyvo skyriui saugoti;

5.10.vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal nustatytą tvarką;

              5.11. registruoja gautus apeliacinius ir atskiruosius skundus civilinėse, baudžiamosiose ir administracinio nusižengimo bylose, perduoda teisėjams spręsti skundo priėmimo klausimą, paruošia ir išsiunčia bylas aukštesniajai instancijai skundų nagrinėjimui;

              5.12. užtikrina gautų daiktinių įrodymų apskaitą, kontroliuoja jų apskaitą;

              5.13. užtikrina teismo rūmų herbinio antspaudo ir kitų spaudų saugumą ir jų naudojimą pagal teisės aktų reikalavimus;

              5.14. tvarko ir siunčia bylas į ekspertines įstaigas;

              5.15. kontroliuoja sustabdytas bylas, perduotas į teismo rūmų raštinės skyrių;

5.16. tvarko bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas;

5.17. tvirtina teismo dokumentų kopijų tikrumą;

5.18. organizuoja į Teismo raštinės skyrių besikreipiančių asmenų aptarnavimą;

5.19. pagal kompetenciją organizuoja asmenų prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.20. rengia Teismo raštinės skyriaus ir jo biurų (ne centriniuose rūmuose) nuostatus, Teismo raštinės skyriaus darbuotojų (centriniuose rūmuose), Teismo raštinės biurų (ne centriniuose rūmuose) vedėjų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su skyriaus veikla;

5.21. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

5.22. teikia siūlymus dėl Teismo raštinės skyriaus ir raštinės biurų darbo organizavimo, LITEKO sistemos bei dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;

5.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko, teismo kanclerio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

________________

 

Naujienų prenumerata