Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Teismo raštinės biuro specialisto pareigybės aprašymas (vertėjas)

Informacija atnaujinta 2019-02-24 17:20:17

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu

Nr. V-59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS MAŽEIKIŲ RAŠTINĖS BIURO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

                                                      PAREIGYBĖ

  1. Raštinės biuro specialistas (vertėjas) yra specialistas , dirbantis pagal darbo sutartį.

                                                (pareigybės grupė)

  1. Pareigybės lygis – A2.
  2. Pareigybės paskirtis – padėti nemokantiems lietuvių kalbos arba nepakankamai ją mokantiems asmenims, dalyvaujantiems teismo posėdžiuose, įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, atlikti teismo darbui reikalingus vertimus žodžiu ir raštu.
  3. Pagrindinė šį darbą atliekančio darbuotojo darbo vieta – Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai, Urvikių g. 18, Mažeikiai.
  4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus raštinės skyriaus/rūmų raštinės biuro vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

       6.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro

kvalifikaciniu laipsniu;

            6.2. labai gerai mokėti rusų kalbą C1 lygiu, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

            6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą;

            6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, dauginimo technika;

            6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

            6.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

            6.7. laikytis dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų, gebėti bendrauti su asmenimis, dalyvaujančiais teismo posėdžiuose bei kitais teismo lankytojais;

            6.8. būti pareigingu, sąžiningu, atsakingu ir darbščiu.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO funkcijos

  1. Vertėjo pareigybei priskiriamos funkcijos:

            7.1. teismo posėdžių metu versti asmenų, nemokančių valstybinės kalbos, paaiškinimus, parodymus, pareiškimus iš anglų (vokiečių, rusų) kalbos į valstybinę kalbą, o asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, paaiškinimų, parodymų, pareiškimų, balsu perskaitomų dokumentų turinį, teisėjų nurodymus, procesinius sprendimus iš valstybinės kalbos į anglų (vokiečių, rusų) kalbą;

            7.2. laiku ir tinkamai atlikti reikalingą teismo siunčiamų dokumentų vertimą raštu iš valstybinės kalbos į anglų (vokiečių, rusų) kalbą ir teismo gaunamos korespondencijos vertimą raštu iš anglų (vokiečių, rusų) kalbos į valstybinę kalbą;

            7.3. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;

            7.4. esant poreikiui vykti į Mažeikių ar Akmenės Teismo rūmus vykdyti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

            7.4. teikti pasiūlymus dėl vertėjo darbo;

            7.5. atlikti kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio, teisėjų, raštinės vedėjo/rūmų raštinės biuro vedėjo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu savo kompetencijos ribose.

_________________

 

Naujienų prenumerata