Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Teismo archyvaro pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-21 23:11:27

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu

Nr. V-59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO ARCHYVARO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.Archyvaras yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

       2.Pareigybės lygis – B.

  1. Pareigybės paskirtis – vykdyti perduotų į teismo archyvą bylų apskaitos vedimą, šių bylų tinkamą komplektavimą, naikinimą, perdavimą apskrities archyvui.

4.Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta –

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.
  1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvo darbą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, saugojimo taisyklėmis, asmens duomenų apsauga.

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word. MS Excel. Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis.

6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, pasiūlymus.

6.5. būti pareigingu, atsakingu, darbščiu, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiu su bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklėmis, gebėti bendrauti.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Darbuotojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. laikinai išduoti teismo darbuotojams teismo archyve saugomas bylas, dokumentus, tvarkyti išduodamų bylų, dokumentų apskaitą, registruoti bylos išdavimą konkrečiam darbuotojui ir (ar) teisėjui bei bylos grąžinimą į archyvą atitinkamame žurnale bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (toliau – LITEKO);

7.2. vykdyti trumpo saugojimo bylų, dokumentų sunaikinimą;

7.3. dalyvauti rengiant teismo dokumentacijos planą, archyvo bylų kiekio ir būklės patikrose;

  • pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

7.5. pagal asmenų prašymus parengti teismo procesinių ir (ar) kitų dokumentų, saugomų teismo archyve, kopijas, nuorašus, pažymas, laikantis teisės aktų nustatytų terminų ir reikalavimų;

7.6. laiku ir tinkamai atsakyti ir (ar) parengti kitus reikalingus dokumentus į gautus užklausimus dėl archyvinių bylų, dokumentų;

7.7. užtikrinti tinkamą susipažinimą su teisme nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų medžiaga: paruošti bylas susipažinimui, užtikrinti jų saugumą, asmenims susipažįstant su bylų medžiaga, rengti ir išduoti prašomų dokumentų kopijas;

7.8. užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

7.9. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

7.10. įsiūti į teismo archyve saugomas bylas patvarkymus dėl vykdomųjų bylų užbaigimo, kitus dokumentus ir suvesti duomenis apie tai LITEKO.

7.11. teikti pasiūlymus teismo kancleriui dėl archyvaro darbo organizavimo;

  7.12. vykdyti kitus su teismo veikla susijusius teismo kanclerio ir teismo pirmininko pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

_____________________

Naujienų prenumerata