Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Teisėjo vyresniojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-18 23:18:25

PATVIRTINTA

                                                                                              Telšių apylinkės teismo kanclerio

                                                                                              2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. P-15

tELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO VYRESNIOJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teisėjo vyresnysis padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Telšių Apylinkės teismo Mažeikių rūmai, V. Kudirkos g.4A, Mažeikiai.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Teisėjo vyresniojo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėti teismo posėdyje, organizuoti, koordinuoti kitų teismo teisėjų padėjėjų darbą, kuruoti naujai priimtus teisėjų padėjėjus, konsultuoti teisės taikymo klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo ir specialiosios veiklos srities – teisės – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisme;

4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų: anglų, vokiečių ar prancūzų ne žemesniu nei B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka teisėjui konkrečioje byloje reikalingus įstatymus, kitus norminius teisės aktus, teismų praktiką, kitą su teisės aktais, teismų praktika ar teisės doktrina susijusią teisinę informaciją, ją analizuoja, sistemina, apibendrina ir teikia išvadas;

5.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų, procesinių prašymų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

5.3. rengia procesinių dokumentų projektus, atitinkančius Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintus Rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus;

5.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

5.5. užtikrina teisėjų padėjėjų vidinę komunikaciją, koordinuoja darbų paskirstymą padėjėjams, kai jie nėra priskirti dirbti su konkrečiu teisėju, teismo veikloje numatytų organizacinių priemonių taikymą; 

5.6. kuruoja ir apmoko naujai priimtus teisėjų padėjėjus, pagal poreikį organizuoja vidinius mokymus teisme;

5.7. pagal poreikį konsultuoja teismo personalą nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės taikymo ir aiškinimo, teismų praktikos paieškos ir kitais, su atliekamomis funkcijomis susijusiais, klausimais;

5.8. stebi, analizuoja naujausią Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, taip pat apeliacinės ir kasacinės instancijos teismų formuojamą praktiką išnagrinėtose (panaikintose, pakeistose) Telšių apylinkės teismo civilinėse, baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose. Esant poreikiui su šia praktika supažindina Telšių apylinkės teismo teisėjus bei teisėjų padėjėjus;

5.9. teisėjui, teismo pirmininkui pavedus – pateikia reikalingą aukštesnių instancijų teismų praktiką konkrečiai civilinei, baudžiamajai ar administracinių nusižengimų bylai nagrinėti. Sistemina reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus;

5.10. teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia atsakymų (raštų) projektus;

5.11. teismo pirmininkui pavedus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

5.12. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų ar tarpinstitucinių nuolatinių ir laikinųjų komisijų, darbo grupių darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

5.13. vykdo kitus teismo pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

_____________

 

Naujienų prenumerata