Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Raštinės biuro vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-19 00:40:34

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu Nr. V-59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS MAŽEIKIŲ RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO

 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Raštinės skyriaus Mažeikių rūmų raštinės biuro vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Vyriausiojo specialisto (darbui su įslaptintais dokumentais) pareigybė reikalinga organizuoti ir tvarkyti teismo dokumentų valdymą, užtikrinti tinkamą dokumentų registravimą, saugojimą bei skirstymą, sutvarkytų dokumentų ir bylų perdavimą Teismo archyvui, rinkti bei tvarkyti statistinius duomenis, spręsti kitus klausimus, susijusius su dokumentų tvarkymu Teismo raštinės skyriaus Mažeikių rūmų raštinės biure. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai, Urvikių g. 18, Mažeikiai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2.išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reguliavimą, procesinius teismų veiklos klausimus;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais;

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą; 

4.5.    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

4.6.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

        4.7. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina tinkamą teismo bylų ir dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą, tvarko procesinių dokumentų ir duomenų apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;

5.2. registruoja gautą įslaptintą informaciją ir perduoda ją vykdytojams;

5.2. registruoja bylas ir kontroliuoja paskirtų bylų perdavimą teisėjams;

5.3. kontroliuoja teismo dokumentacijos plano laikymąsi, užtikrina jo taikymą formuojant bylas, ir organizuojant teismo dokumentų perdavimą saugoti;

5.4. rengia teismo posėdžių tvarkaraščius ir užtikrina jų išankstinį paskelbimą teismo rūmuose;

5.5. vykdo piliečių susipažinimą su teismo bylų medžiaga teisės aktų nustatyta tvarka;

5.6 teikia kitiems teismo darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

5.7. užtikrina Teismo raštinės skyriaus Mažeikių rūmų raštinės biure esančių bylų, dokumentų saugumą;

5.8. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, vadovaujantis patvirtinta tvarka;

5.9. atlieka Teismo raštinės skyriaus vedėjo funkcijas jam atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;

5.10. teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo tobulinimo teisme;

5.11. vykdo kitus teismo pirmininko ir Teismo raštinės skyriaus vedėjo su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui.

______________

 

Naujienų prenumerata