Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Raštinės biuro vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-19 01:24:12

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu Nr. V-59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Raštinės skyriaus rūmų raštinės biuro vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Vyresniojo specialisto (raštinės darbuotojo) pareigybė reikalinga organizuoti ir tvarkyti teismo dokumentų valdymą, užtikrinti tinkamą dokumentų registravimą, saugojimą bei skirstymą, sutvarkytų dokumentų ir bylų perdavimą Teismo archyvui, rinkti bei tvarkyti statistinius duomenis, spręsti kitus klausimus, susijusius su dokumentų tvarkymu Teismo raštinės skyriuje/rūmų raštinės biure. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – nurodomi teismo rūmai ir adresas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reguliavimą, procesinius teismų veiklos klausimus;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais;

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą; 

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

       4.6. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina tinkamą teismo bylų ir dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą, tvarko procesinių dokumentų ir duomenų apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;

5.2. pagal poreikį registruoja bylas ir kontroliuoja paskirtų bylų perdavimą teisėjams;

5.3. priima į teismo raštinę tinkamai sutvarkytas bylas iš teismo posėdžių sekretorių, pasirašant į išnagrinėtų bylų žurnalą;

5.4. kontroliuoja įsiteisėjimo terminus išnagrinėtose bylose, atžymi bylų žurnale bylų įsiteisėjimą bei įvykdymą;

5.5. rengia periodines užklausas sustabdytose bylose apie vykdomas paieškas;

5.6. rengia teismo posėdžių tvarkaraščius ir užtikrina jų išankstinį paskelbimą teismo rūmuose;

5.7. vykdo piliečių susipažinimą su teismo bylų medžiaga teisės aktų nustatyta tvarka;

5.8. užtikrina Teismo raštinės skyriuje/rūmų raštinės biure esančių bylų, dokumentų saugumą;

5.9. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, vadovaujantis patvirtinta tvarka;

5.10. atlieka Teismo raštinės biuro vedėjo funkcijas jam atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;

5.11. teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo tobulinimo teisme;

5.12. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Teismo raštinės biuro vedėjo su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus rūmų raštinės biuro vedėjui.

______________

 

Naujienų prenumerata