Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Raštinės biuro vedėjo pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-18 23:22:15

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu Nr. V-59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teismo raštinės skyriaus rūmų raštinės biuro vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Teismo raštinės skyriaus rūmų raštinės biuro (toliau – Raštinės biuro) vedėjo (ne centriniuose rūmuose) pareigybė reikalinga užtikrinti Raštinės biuro (ne centriniuose rūmuose) darbą, organizuoti ir koordinuoti sklandų teismo rūmų dokumentų tvarkymą ir apskaitą. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – nurodomi teismo rūmai ir adresas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų patirtį dokumentų valdymo ir administravimo srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų valdymą, procesinius teismų veiklos klausimus;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.5.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

        4.6. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja koordinuoja ir kontroliuoja Raštinės biuro veiklą;

5.2. kontroliuoja Raštinės biuro užduočių vykdymą, užtikrina darbo drausmę;

5.3.    užtikrina gautų teismo rūmuose dokumentų registravimą ir perdavimą vykdymui;

 5.4. pagal teismo raštinės skyriaus veiklos sritis užtikrina, kad teismo dokumentai, jų bylos būtų rengiami, tvarkomi ir saugomi bei perduodami archyvui pagal teisės aktų reikalavimus; 

5.5. teikia teismo rūmų darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

5.6. užtikrina teismo posėdžių tvarkaraščių rengimą ir jų išankstinį paskelbimą teismo rūmuose;

5.7. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal nustatytą tvarką;

              5.8. registruoja gautus apeliacinius ir atskiruosius skundus civilinėse, baudžiamosiose ir administracinio nusižengimo bylose, perduoda teisėjams spręsti skundo priėmimo klausimą, paruošia ir išsiunčia bylas aukštesniajai instancijai skundų nagrinėjimui;

              5.9. užtikrina gautų daiktinių įrodymų apskaitą, kontroliuoja jų apskaitą;

              5.10. užtikrina teismo rūmų herbinio antspaudo ir kitų spaudų saugumą ir jų naudojimą pagal teisės aktų reikalavimus;

              5.11. tvarko ir siunčia bylas į ekspertines įstaigas;

              5.12. kontroliuoja sustabdytas bylas, perduotas į teismo rūmų raštinės skyrių;

5.13. tvirtina teismo rūmų dokumentų kopijų tikrumą;

5.14. organizuoja į Raštinės biurą besikreipiančių asmenų aptarnavimą;

5.15. pagal kompetenciją organizuoja asmenų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.16. rengia Raštinės biuro darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su poskyrio veikla;

5.17. dirba su personalo apskaitos programa, vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą teismo rūmuose ir teikia informaciją šiuo klausimu teismo kancleriui;

5.18. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

5.19. teikia siūlymus dėl Teismo raštinės skyriaus ir Raštinės biuro darbo organizavimo, LITEKO sistemos bei dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;

5.20. dalyvauja rengiant teismo dokumentacijos planą, užtikrina ir kontroliuoja jo taikymą formuojant bylas;

5.21. pagal poreikį rengia bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas;

5.22. organizuoja asmenų priėmimą, susipažinimą su bylų medžiaga įstatymų nustatyta tvarka, asmenų aptarnavimą telefonu teismo rūmuose;

5.23. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Teismo raštinės skyriaus vedėjo su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui.

______________

 

Naujienų prenumerata