Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Administracijos sekretoriaus pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-19 00:35:43

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu Nr. V–59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO administracijos sekretoriaus

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teismo administracijos sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Teismo administracijos sekretoriaus pareigybė reikalinga teikti pagalbą darbo organizavimo klausimais, pagal kompetenciją rengti teismo teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauti vykdant personalo valdymo funkcijas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai, Urvikių g. 18, Mažeikiai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – teismo vidaus administravimo, personalo ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą teisės/viešojo administravimo/ekonomikos krypties (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo  taisykles;

4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją rengia teismo teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, projektus;

5.2. užtikrina teismo darbuotojų supažindinimą su teismo, Teisėjų tarybos priimtais teisės aktais, su kuriais nėra priskirti supažindinti kiti darbuotojai;

5.3. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe ir/arba jas techniškai aptarnauja;

5.4. rengia dokumentus pasitarimams, susirinkimams, informuoja apie juos teisėjus ir kitus teismo darbuotojus, rašo protokolus bei užtikrina jų pateikimą laiku atsakingiems asmenims;

5.5. pagal kompetenciją padeda teismo pirmininkui ir teismo kancleriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

5.6. padeda teismo pirmininkui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas; konsultuoja teismo darbuotojus viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, atlieka Privačių interesų deklaracijų informacinės sistemos (IDIS) duomenų tvarkytojo funkcijas;

5.7. kontroliuoja teismo pirmininko, kanclerio įsakymų, kitų dokumentų, pavedimų ir užduočių vykdymą laiku, teikia informaciją teismo pirmininkui, teismo kancleriui apie kontroliuojamų pavedimų vykdymo eigą;

5.8. padeda teismo pirmininkui ir kancleriui kurti palankų mikroklimatą teisme, plėtoti ir gerinti santykius ir informacijos apsikeitimą tarp darbuotojų ir vadovybės;

5.9. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja teismo darbuotojų nuomonių tyrimus, analizuoja gautą informaciją ir pateikia apibendrinimus ir siūlymus teismo pirmininkui ir teismo kancleriui;

5.10. koordinuoja teisėjų metinius mokymo planus;

5.11. sudaro teismo personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, informuoja teismo personalą apie organizuojamus mokymus, kvalifikacijos kėlimo, tobulinimosi kursus bei seminarus, renka informaciją apie personalui reikalingų mokymų poreikį, teikia su jais susijusius pasiūlymus teismo pirmininkui ir kancleriui;

5.12. pagal kompetenciją tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir dirba su personalo apskaitos programa;

5.13. vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą;

5.14. esant poreikiui rengia darbo sutarčių, personalo atrankos, atostogų, komandiruočių, kitų su personalu susijusių dokumentų projektus;

5.15. koordinuoja klausimus, susijusius su teisėjų sveikatos patikrinimais, organizuoja kitų teismo darbuotojų periodinius sveikatos patikrinimus;

5.15. aptarnauja į teismą  besikreipiančius asmenis telefonu, esant poreikiui, organizuoja asmenų priėmimą pas teismo pirmininką;

5.16. organizuoja svečių priėmimą teisme;

5.17. organizuoja teismo darbuotojų renginius ir išvykas, darbuotojam reikšmingų sukakčių paminėjimą;

5.18. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.19. kanclerio pavedimu atlieka kitų teismo kanclerio tarnybos specialistų funkcijas šiems atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;

5.20. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

_______________

                                                         

Naujienų prenumerata