Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Teismo pirmininko padėjėjo (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-18 23:14:29

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu Nr. V–59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJO

(RYŠIAMS SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Teismo primininko padėjėjo (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) pareigybė reikalinga rūpintis visuomenės pasitikėjimo teismu ir teismo, teismų sistemos įvaizdžio formavimo klausimais, teikti oficialią informaciją viešosios informacijos rengėjams apie teismo veiklą. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai, Urvikių g. 18, Mažeikiai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešųjų ryšių.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisme arba 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, viešosios informacijos teikimą, asmens duomenų apsaugą, reikalavimus įstaigos interneto svetainėms, teisės gauti informaciją iš valstybės įstaigų klausimus;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos oficialių kalbų: anglų, vokiečių ar prancūzų pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

4.8. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. seka teismo veiklą, gaunamas bylas ir teismo įvykius bei laiku rengia ir, suderinęs su teismo pirmininku, jo pavaduotoju, skyriaus pirmininku ar bylą nagrinėjančiu teisėju (jei teikiama informacija apie nagrinėjamą arba išnagrinėtą bylą), laikantis teisingumo, tikslumo, operatyvumo, tolygaus aptarnavimo, reguliarumo ir nešališkumo principų, pateikia apie tai oficialią informaciją  visuomenės informavimo priemonių atstovams;

5.2. užtikrina, kad apie teismo veiklą pateikta klaidinga informacija būtų nedelsiant patikslinta, arba paneigia klaidingus ar netikslius faktus.

5.3. seka teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų, kuriose dalyvauja teismo atstovai, veiklą bei rengia apie tai oficialią informaciją visuomenei, viešosios informacijos rengėjams;

5.4. rūpinasi aktualios visuomenei informacijos pateikimu teismo interneto svetainėje, organizuoja teismo interneto svetainės atnaujinimą; 

5.5. operatyviai ir sistemingai renka visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su teismo, teismų savivaldos institucijų bei teismų veikla, ją analizuoja, esant poreikiui pateikia šią informaciją teismo pirmininkui, teisėjams, kitiems teismo darbuotojams;

5.6. organizuoja įvairius renginius (seminarus, diskusijas ir kt.) bei susitikimus su visuomene teismo veiklos klausimais;

5.7. rengia teismo visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių strategijas, veiksmų planus, krizių valdymo planus bei juos įgyvendina;

5.8. konsultuoja teismo pirmininką, teisėjus bendravimo su  viešosios informacijos rengėjais, dalyvavimo spaudos konferencijose klausimais, pataria rengiant straipsnius, kalbas, pranešimus;

5.9.   kuruoja teismo pirmininko oficialius susitikimus;

5.10. organizuoja ir vykdo spaudos konferencijas, visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas ir kitas viešųjų ryšių priemones;

5.11. organizuoja informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos apie teismą rengimą, leidimą ir platinimą;

5.12. teismo pirmininko pavedimu gali rengti metinę teismo veiklos apžvalgą arba konsultuoti jos rengėjus, teikia informaciją ryšių su visuomene veiklos apibendrinimui, koordinuoja ataskaitos vizualų pateikimą;

5.13. pagal kompetenciją inicijuoja į teismą besikreipiančių asmenų nuomonės tyrimus, apklausas;

5.14. rūpinasi visuomenės pasitikėjimo teismu ir teismo įvaizdžio formavimo klausimais, teikia teismo pirmininkui pasiūlymus, išvadas ar rekomendacijas, galinčias pakelti visuomenės pasitikėjimo teismu lygį;

5.15. organizuoja, vykdo ir tobulina teismo vidinę komunikaciją, aktualios informacijos platinimą teismo viduje;

5.16.   kuruoja teismo savanorių tarnybos veiklą;

5.17. atstovauja teismui visuomenės informavimo srityje Nacionalinėje teismų administracijoje, teismų savivaldos institucijose, teismuose bei jų organizuojamuose renginiuose;

5.18. savo kompetencijos ribose teikia informaciją Nacionalinei teismų administracijai pagal Teisėjų tarybos patvirtintą informacijos teikimo tvarkos aprašą, parengtus informacinius pranešimus visuomenei apie teismo aktualijas, pranešimus visuomenės informavimo priemonėms ir kitą teisės aktų reglamentuotą informaciją;

5.19. vykdo kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

__________________

 

Naujienų prenumerata