Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Informacinių technologijų sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta 2019-02-21 23:15:13

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo kanclerio 2018 m. gruodžio 21 d.  įsakymu Nr. V-183

TURTO VALDYMO SKYRIAUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. SKYRIUS

                                                    PAREIGYBĖ

  1. Informacinių technologijų sistemų administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų pareigybės grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – kaupti teismo darbui reikalingą duomenų bazę, užtikrinti jos išsaugojimą, parengimą naudojimui, tinkamą teismų informacinės sistemos LITEKO tvarkymą, taip pat užtikrinti tinkamą teismo kompiuterinio tinklo, programinės įrangos ir techninės bazės naudojimą, kompiuterinės, vaizdo ir garso bei programinės įrangos priežiūrą, diegimą ir atnaujinimą, organizuoti informacinių sistemų plėtrą.
  4. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – nurodomi teismo rūmai ir adresas.
  5. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.
  1. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 2 metų darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties informacinių technologijų srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo veiklą, informacinių sistemų darbą ir apsaugą, asmens duomenų apsaugą, elektroninių dokumentų valdymo taisykles, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4.gerai išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterinių tinklų veikimo, duomenų bazių sudarymo ir funkcionavimo principus, kompiuterio tinklo apsaugos būdus;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;

6.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.9. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

  1. Darbuotojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. užtikrinti tinkamą kompiuterinio tinklo, programinės įrangos ir techninės bazės naudojimą konsultuoti teisėjus ir teismo darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo ir priežiūros klausimais;

7.2. supažindinti (apmokyti) teisėjus ir teismo darbuotojus su naujovėmis, pakeitimais naudojamoje programinėje įrangoje, naujomis kompiuterinėmis įrangomis, programomis, konsultuoti kompiuterinės įrangos naudojimo, priežiūros ir saugos reikalavimų klausimais, apmokyti dirbti su garso ir vaizdo įrašymo ir (ar) kita įranga;

7.3. užtikrinti asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą, rūpintis kompiuterinių tinklų programine ir fizine apsauga;

7.4. prižiūrėti duomenų bazes, pagal savo kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka apibendrinti ir teikti reikalingą informaciją, esančią teismo duomenų bazėje, organizuoti informacinėje sistemoje esančios informacijos teikimą teismo poreikiams;

7.5. administruoti Lietuvos teismų informacinę sistemą (toliau – LITEKO), konsultuoti teismo darbuotojus dėl darbo su šia sistema, spręsti įvairias problemas esant sistemos sutrikimams, informuoti apie iškilusias problemas LITEKO priežiūrą vykdančioms institucijoms;

7.6. supažindinti teismo darbuotojus su teismo informacinės sistemos duomenų saugos politikos dokumentais;

7.7. administruoti teismo programinės įrangos licencijas, su informacinių technologijų valdymu susijusią teismo dokumentaciją bei saugoti teismo kompiuterines duomenų laikmenas;

7.8. vykdyti LITEKO teismo vartotojų, teismo vidinių duomenų bazių, teismo posėdžių garso įrašų administravimą, daryti teismo posėdžių garso įrašų kopijas;

7.9. vykdyti viešųjų elektroninių paslaugų posistemio (toliau – VEP posistemis) priežiūrą ir administravimą, apmokyti ir konsultuoti teismo darbuotojus tinkamai bei efektyviai naudotis ir dirbti su VEP posistemiu, užtikrinti technines sąlygas susipažinimui su elektronine teismo proceso byla, teismo posėdžio garso įrašu;

7.10. ruošti ir prižiūrėti teismo kompiuterizuotas darbo vietas, diegti jose sisteminę programinę įrangą, užtikrinti jos stabilų veikimą, vykdyti kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taikyti prevencines priemones, nustatyti bei registruoti kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos ir tarnybinių stočių gedimo faktą ir dalyvauti gedimų šalinime, užtikrinti kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą;

7.11. pagal kompetenciją teikti teismo kancleriui pasiūlymus ir pastabas dėl efektyvesnio lėšų, skirtų informacinės sistemos tobulinimui bei kompiuterinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui, panaudojimo, dėl vidaus teisės aktų projektų rengimo kompiuterinių tinklų, ir duomenų saugos politikos reikalavimų, informacinių technologijų įgyvendinimo srityje;

7.12. koordinuoti darbuotojų  tarnybinio elektroninio pašto kūrimą ir panaikinimą;

7.13. pagal suteiktas teises administruoti teismo tinklalapį ir jame talpinti, stebėti, keisti skelbtiną bei ištrinti nebereikalingą informaciją;

7.14. užtikrinti kompiuterinės ir kitos įrangos (spausdintuvų, fakso aparato, garso įrašymo įrangos ir kt.) apsaugą, remontą, o jai nepataisomai sugedus, informuoti apie tai Turto valdymo skyriaus vedėją ir organizuoti šios įrangos pakeitimo kita ir (ar) nauja, nurašymo procedūras.

7.15. užtikrinti reikiamą programinę įrangą vaizdo įrašo peržiūrai ar garso įrašo išklausymui, kai to prireikia teisėjui teismo proceso metu;

7.16. teikti pasiūlymus Turto valdymo skyriaus vedėjui kompiuterinės, kitos technikos ir programinės įrangos poreikio klausimais;

              7.17. vykdyti kitus, su teismo veikla susijusius, Turto valdymo skyriaus vedėjo, teismo kanclerio ar teismo pirmininko pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

Naujienų prenumerata